Om het volgen van lessen voor iedereen leerzaam, aangenaam en veilig te houden, is er een visie en een aantal huisregels nodig.

Onze academie is gebonden aan de reglementering zoals opgedragen door het Vlaams Ministerie van Onderwijs, de onderwijsinspectie en – verificatie en aan de wetgeving inzake veiligheid, gezondheid en brandpreventie. Vandaar de volgende afspraken en leefregels zoals verder omschreven in het algemeen Academiereglement van de school (goedgekeurd door de Inrichtende Macht).

De academie en haar leerkrachtenteam willen nog veel meer bieden dan dat. Hiervoor voegen we al onze didactische ervaringen en inzichten samen tot een hanteerbaar werkinstrument, het Artistiek Pedagogische Project (het APP). Via het APP die de visie en werking van onze academie omschrijft en waar het hele leerkrachtenteam, de directie en het schoolbestuur achter staan, kan de academie zich profileren en verbeteren naar de toekomst toe.

Afwezigheid

 • Aanwezig
 • Ziek (met doktersattest)
 • Van rechtswege gewettigd afwezig (met attest)
 • Door academie gewettigd afwezig (zonder attest, maximaal 3x!)
 • Onwettig afwezig (maximaal 1/3 van de lessen)

Een leerling/ cursist moet op 1 februari minstens 2/3 van de lessen aanwezig zijn voor elk vak waarvoor hij is ingeschreven. Is een leerling/ cursist gewettigde afwezig, dan telt dat als de lessen hebben bijgewoond. Leerlingen die daar niet aan voldoen, zijn geen regelmatige leerlingen. Zij kunnen voor dat jaar niet geslaagd zijn.

Kinderateliers

Voor en na de lessen

 • De leerlingen dienen tijdig in de lessen aanwezig te zijn.
  Wij vragen aan de ouders om de gangbare parkeerreglementering strikt na te volgen. (*)
 • Er wordt geen opvang voorzien voor of na de lessen. De ouders zetten de leerlingen dan ook niet te vroeg af of halen hen niet te laat af op de academie.
 • Omwille van de verkeersdrukte aan de schoolgebouwen wordt de leerling door de ouder(s) tot binnen de schoolpoorten begeleid.
  De kinderen worden ook afgehaald binnen de schoolpoorten.

 

Tijdens de lessen

 • Gedurende de lessen (en het pauzemoment) blijven de leerlingen onder het toezicht van de leerkracht(en). De leerlingen mogen in GEEN geval de academie verlaten gedurende de lesperiode.
 • In geval van afwezigheid wordt de school verwittigd en indien mogelijk gewettigd met een doktersbriefje.
 • We streven een nultolerantie na voor wat betreft agressie, pesten en racisme.
 • Roken en het gebruik van alcoholische dranken is in onze academie ten strengste verboden.
 • De leerlingen dragen zorg voor het patrimonium van de school.
 • Opzettelijke beschadigingen worden vergoed door de ouder(s) van de betreffende leerling(en) of dienen door hen hersteld te worden.
 • De leerlingen dragen aangepaste kledij, i.c. kledij die bevuild mag worden.
 • Alle kunstwerkjes blijven op de academie. Na de eindejaarstentoonstelling kunnen ze mee naar huis genomen worden.
 • De academie is niet verantwoordelijk voor beschadigingen of diefstal van waardevolle voorwerpen die niet kaderen binnen de lessen. De kinderen laten daarom best waardevolle voorwerpen zoals MP3- speler, I- pod e.d. thuis.
 • De leerlingen tekenen hun materiaal.
 • De leerlingen nemen hun teken MATERIAAL na elke les mee naar huis.

Jongerenateliers

Voor en na de lessen

 • De leerlingen dienen tijdig in de lessen aanwezig te zijn.
 • Er wordt geen opvang voorzien voor of na de lessen. Het is dan ook verboden dat leerlingen voor en na de lessen geruime tijd rondhangen op de speelplaats.
 • Fietsen en bromfietsen worden onmiddellijk bij aankomst op eigen risico in de fietsenbergplaats gezet. Zij zorgen voor een stevig slot. (*)
 • De academie heeft een eigen in- en uitgang. De leerlingen van de academie komen ALTIJD binnen en gaan ALTIJD buiten via de achterste zwarte poort (= zijde van de lift).
 • De leerlingen gaan onmiddellijk via de lift of via de trap naar hun lokaal op de tweede verdieping. Het gelijkvloers en de eerste verdieping behoren tot de basisschool en is voor onze leerlingen niet toegankelijk.
 • Er mag niet gerookt worden binnen de schoolpoorten.
 • Alcohol of drugs zijn eveneens verboden op de school.

 

Tijdens de lessen

 • Gedurende de lessen (en het pauzemoment) blijven de leerlingen onder het toezicht van de leerkracht(en). De leerlingen mogen in GEEN geval de academie verlaten gedurende de lesperiode.
 • In geval van afwezigheid wordt de school verwittigd en indien mogelijk gewettigd met een doktersbriefje.
 • We streven een nultolerantie na voor wat betreft agressie, pesten en racisme.
 • De leerlingen dragen zorg voor het patrimonium van de school.
 • Opzettelijke beschadigingen worden vergoed door de ouder(s) van de betreffende leerling(en) of dienen door hen hersteld te worden.
 • De leerlingen dragen aangepaste kledij, i.c. kledij die bevuild mag worden.
 • Alle kunstwerkjes blijven op de academie. Na de eindejaarstentoonstelling kunnen ze mee naar huis genomen worden.
 • De academie is niet verantwoordelijk voor beschadigingen of diefstal van waardevolle voorwerpen die niet kaderen binnen de lessen. De kinderen laten daarom best waardevolle voorwerpen zoals MP3- speler, I- pod e.d. thuis.
 • Walkman, discman, MP3-speler, I- pod en gsm worden tijdens de lesuren afgezet.
 • De leerlingen tekenen hun materiaal.
 • De leerlingen nemen hun teken MATERIAAL na elke les mee naar huis.

(*) Wij raden de ouders zo veel mogelijk aan om de kinderen (met of zonder begeleiding van de ouders, afhankelijk van o.a. de leeftijd) per fiets te laten komen. Op de speelplaats van beide vestigingsplaatsen is een fietsenstalling voorzien. De fietsen kunnen wel best van een degelijk fietsslot worden voorzien.

Door inschrijving verklaart men akkoord te gaan met het academiereglement en het app